Đề thi kiểm tra 15 phút chương 5 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 5: Đại cương về kim loại

Câu 1 Nhận biết

Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là


Câu 2 Thông hiểu

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al trong dung dịch H2SO4 dư. Khối lượng muối sinh ra là


Câu 3 Thông hiểu

X, Y là kim loại không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3 còn X thì không. Hai kim loại X, Y có thể là


Câu 4 Thông hiểu

Cho 1 lượng Cu phản ứng hết với dung dịch H2SO4đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 5 Nhận biết

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là


Câu 6 Nhận biết

Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là


Câu 7 Nhận biết

Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất


Câu 8 Thông hiểu

Dãy gồm các kim loại đều có thể điều chế  được bằng phương pháp nhiệt luyện là


Câu 9 Vận dụng

Ngâm một kim loại X vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch FeSO4 thì thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh. Kim loại X là


Câu 10 Vận dụng

m gam chất rắn. Giá trị của m là Cho 12 gam Fe vào 100 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được