Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 8, 9 lớp 11 và chương 1 lớp 12

Câu 3 Nhận biết

Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của người Pháp. Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Bắc kỳ là đất bảo hộ. Trung kỳ giao cho triều đình quản lí”. Điều khoản trên được quy định trong Hiệp ước nào?


Câu 6 Nhận biết

Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào được từng bước du nhập vào Việt Nam?

 


Câu 7 Nhận biết

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào sẽ thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, giải giáp miền Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu?


Câu 17 Nhận biết

Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?


Câu 23 Nhận biết

Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?

 


Câu 25 Thông hiểu
Câu 26 Vận dụng cao

Hiến chương của Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào?


Câu 27 Thông hiểu

Lý do nào đã thúc đẩy thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm bằng được Bắc Kì lần thứ hai (1883)


Câu 29 Vận dụng

Văn bản nào của Liên Hợp Quốc là cơ sở pháp lý quốc tế mà Việt Nam có thể vận dụng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?


Câu 30 Vận dụng
Câu 34 Vận dụng

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai giai đoạn của phong trào Cần Vương là gì?


Câu 35 Vận dụng

Cơ cấu vốn đầu tư vào Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thành phần kinh tế nào chiếm tỉ trọng lớn nhất?

 


Câu 37 Vận dụng cao

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. “Lòng yêu ước của …… không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”. (Theo Mac-xen Gô-Chi-ê, Ông vua bị lưu đầy)


Câu 40 Vận dụng cao

Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”