Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 đến chương 9 lớp 11 và chương 1 lớp 12

Câu 1 Nhận biết

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước


Câu 2 Vận dụng cao

Tổng thư ký Liên hợp Quốc từ năm 2017 là người nước nào?


Câu 3 Thông hiểu

Cơ quan nào của Liên Hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?


Câu 6 Vận dụng
Câu 9 Nhận biết

Tháng 4 - 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là


Câu 10 Nhận biết

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 đóng vai trò như thế nào trong việc xác định con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc Việt Nam?


Câu 14 Nhận biết

Cuộc kháng chiến nào của nhân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp trong quá trình xâm lược nước ta lần thứ nhất?


Câu 15 Nhận biết

Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của người Pháp. Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Bắc kỳ là đất bảo hộ. Trung kỳ giao cho triều đình quản lí”. Điều khoản trên được quy định trong Hiệp ước nào?


Câu 17 Thông hiểu

Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ từ năm 1918 đến 1929 không chủ trương lãnh đạo nhân dân đấu tranh bằng hình thức nào dưới đây?


Câu 18 Thông hiểu

Mục tiêu lớn nhất của cách mạng Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là


Câu 19 Thông hiểu

Trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp (1858 - 1884) của nhân dân ta, tính chất chống phong kiến được thể hiện từ sau khi triều đình Huế ký hiệp ước nào với thực dân Pháp?


Câu 20 Vận dụng
Câu 22 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng cao

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. “Lòng yêu ước của …… không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”. (Theo Mac-xen Gô-Chi-ê, Ông vua bị lưu đầy)


Câu 26 Vận dụng cao
Câu 29 Nhận biết

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

 


Câu 35 Thông hiểu
Câu 38 Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

(1) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ)

(2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu)

(3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô)

(4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian


Câu 40 Nhận biết

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?