Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế

Câu 1 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc ít người nào có số dân lớn nhất?


Câu 2 Nhận biết

Cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?


Câu 4 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, hãy cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương ?


Câu 7 Nhận biết

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là


Câu 8 Nhận biết

Vùng có mật đô dân số thấp nhất hiện nay của nước ta là:


Câu 9 Thông hiểu

Khó khăn về tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long không phải là


Câu 11 Nhận biết

Điều kiện tự nhiên nào ảnh hưởng căn bản đến mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta


Câu 14 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 19, hãy cho biết cây cà phê được trồng chủ yếu ở vùng nào?


Câu 17 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh/thành phố cuối cùng về phía nam của Duyên hải Nam Trung Bộ là


Câu 18 Thông hiểu
Câu 22 Nhận biết

Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của:


Câu 23 Nhận biết

Căn cứ vào bản đồ công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có chế biển thủy hải sản?


Câu 24 Thông hiểu
Câu 26 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh/ thành phố nào sau đây có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu?


Câu 28 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du miền núi Bắc Bộ không có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc?


Câu 30 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các sân bay nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?


Câu 32 Vận dụng
Câu 34 Vận dụng

Cho  bảng số liệu

Kết quả hoạt động bưu chính viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tình hình hoạt động bưu chính viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015?


Câu 35 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng

Phương hướng khai thác nguồn lợi hải sản vừa có hiệu quả, vừa góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa nước ta là


Câu 37 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao