Đề thi giữa kì 2 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, các ngành kinh tế và TDMN Bắc Bộ, ĐBS Hồng

Câu 2 Nhận biết

Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng/ quốc gia nào sau đây?


Câu 3 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40  đến 120 nghìn tỉ đồng?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở vùng nào nước ta?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Các khu công nghiệp tập trung phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây:


Câu 9 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỉnh nào sau đây phổ biến mật độ dân số dưới 50 người/km2?


Câu 11 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh/ thành phố nào sau đây có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu?


Câu 16 Nhận biết

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là


Câu 17 Nhận biết
Câu 20 Vận dụng

Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi rất sâu sắc, với tính chất sản xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuất ngày càng lớn, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của


Câu 21 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Sản lượng thuỷ sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2015

(Đơn vị: nghìn tấn)

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Theo số liệu ở bảng trên, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2015?


Câu 22 Vận dụng

Dọc duyên dải miền Trung, phổ biến loại rừng nào?


Câu 25 Vận dụng cao
Câu 28 Vận dụng cao