Đề kiểm tra học kì II - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ chương đại cương kim loại đến chương nhận biết một số chất vô cơ