Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 9

Câu 2 Thông hiểu

Đặc điểm đường lối đối ngoại của Ấn Độ từ sau khi giành được độc lập là gì?


Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã mở đầu quá trình chuyển hướng đấu tranh trong giai đoạn 1939-1945?


Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Đâu không phải là luận điểm để chứng minh cho sự việc: Nhật đảo chính Pháp lại tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương?


Câu 10 Nhận biết

Việt Nam Quốc dân Đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bằng sắt và máu” trên cơ sở lấy lực lượng nào làm chỗ dựa?


Câu 12 Nhận biết

Hướng tiến công từ Lạng Sơn theo Đường số 4 đánh lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn theo đường số 3, bao vây Việt Bắc ở phía Đông và phía Bắc do binh đoàn nào của quân đội Pháp đảm nhiệm?


Câu 13 Thông hiểu

Đâu không phải là hạn chế của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh mà Đảng Cộng sản cần khắc phục trong các thời kì đấu tranh sau?


Câu 14 Thông hiểu

Tác phẩm lý luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là


Câu 19 Nhận biết

Thực dân Pháp sẽ hành động chậm nhất vào thời gian nào nếu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận tối hậu thư?


Câu 20 Nhận biết

Ai là người đã tiến hành vận động ngoại giao yêu cầu thực dân Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia (11/1953)?


Câu 22 Nhận biết

Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam là tờ báo nào?


Câu 29 Nhận biết

Hướng tiến công chiến lược của Nava trong thu - đông 1953 và xuân 1954 là


Câu 30 Thông hiểu

Tại sao ngày 2-9-1945 Chủ tích Hồ Chí Minh lại đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập?


Câu 31 Vận dụng

Các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần đầu tiên được quốc tế công nhận trong văn bản pháp lý nào?


Câu 33 Vận dụng

Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu thiết lập mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?


Câu 34 Vận dụng

Đâu không phải là sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?


Câu 35 Vận dụng

Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là


Câu 36 Vận dụng

Kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi do Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện đã khai thác triệt để chiến thuật gì?