Đề kiểm tra giữa học kì 1- Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2