Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 4

Số câu: 50 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 6 - 8