Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1,2,3