Đề kiểm tra 45 phút chương 4 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Polime và vật liệu polime

Câu 1 Thông hiểu

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :


Câu 2 Thông hiểu

Để tạo ra cao su Buna-S, cao su Buna-N, người ta phải thực hiện phản ứng gì ?


Câu 3 Nhận biết

Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp


Câu 5 Nhận biết

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là


Câu 6 Nhận biết

Tơ capron (nilon-6) được trùng hợp từ


Câu 7 Thông hiểu

Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số loại phân tử monome tạo thành polime trên là


Câu 8 Nhận biết

Cho các polime sau đây : (1) tơ tằm ; (2) sợi bông ; (3) sợi đay ; (4) tơ enang ; (5) tơ visco ; (6) nilon-6,6 ; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là :


Câu 9 Thông hiểu

Cho dãy các tơ sau: xenlulozo axetat, capron, nitron, visco, nilon -6, nilon -6,6. Số tơ trong dãy thuộc loại tơ poliamit là


Câu 10 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu

Xét về mặt cấu tạo thì số lượng polime thu được khi trùng hợp buta-1,3-đien là :


Câu 15 Nhận biết

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh


Câu 16 Nhận biết

Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime) có khối lượng bằng tổng khối lượng của các monme hợp thành được gọi là :


Câu 17 Nhận biết

Tơ nào sau đây thuộc loại được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?


Câu 18 Nhận biết

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là :


Câu 19 Thông hiểu

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime (điều chế bằng phản ứng trùng ngưng) là :


Câu 20 Thông hiểu

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?


Câu 23 Vận dụng

Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là


Câu 25 Vận dụng

Trùng hợp m kg etilen thu được 42 kg polime. Biết H = 70%. Giá trị của m là


Câu 26 Vận dụng

Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình este hóa là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần lượng axit và ancol là bao nhiêu ?


Câu 27 Vận dụng

Poli(tetrafloetylen) hay thường gọi là teflon (CF2-CF2-)n được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau:  2nCHCl3 $\xrightarrow{{{H_1}\% }}$  2nCHF2Cl $\xrightarrow{{{H_2}\% }}$  n CF2 = CF2 $\xrightarrow{{{H_3}\% }}$ (-CF2 –CF2-)n

Nếu xuất phát từ 23,9 tấn clorofom, với hiệu suất tương ứng của từng giai đoạn là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon thu được là:


Câu 28 Vận dụng

Một phân tử cao su buna-S gồm 4000 mắt xích và có phân tử khối bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ số phân tử buta-1,3-đien và stiren trong loại cao su trên là


Câu 29 Vận dụng

Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết nguyên tử S thay thế cho nguyên tử H ở nhóm metylen (-CH2-) trong mạch cao su. Trung bình khoảng bao nhiêu mắt xích cao su isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?


Câu 30 Vận dụng

Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,67% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC ?