Đề kiểm tra 45 phút chương 4 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Polime và vật liệu polime