Đề kiểm tra 15 phút chương 4 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Polime và vật liệu polime

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :


Câu 3 Nhận biết

Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime) có khối lượng bằng tổng khối lượng của các monme hợp thành được gọi là :


Câu 4 Thông hiểu

Cho các polime : PS, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạng không gian ?


Câu 5 Nhận biết

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là :


Câu 6 Thông hiểu

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là :


Câu 10 Vận dụng

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là