Đề kiểm tra 45 phút chương 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 2: Cacbohiđrat