Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 4

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 2