Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3 đến chương 6