Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Kim loại kiềm kiềm thổ và nhôm - Đề số 3

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6

Câu 1 Nhận biết

CaCO3.MgCO3 là thành  phần chính của quặng?

 


Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu

Cho p mol Na[Al(OH)4] tác dụng với dung dịch chứa q mol HCl. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ


Câu 4 Nhận biết

Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

3) Nhôm là kim loại nhẹ.

4) Nhôm là nguyên tố s.


Câu 5 Nhận biết

Để sản xuất nhôm từ quặng boxit người ta sử dụng phương pháp:


Câu 7 Thông hiểu

Để nhận biết Na, Ca, Al ta dùng lần lượt các chất sau:


Câu 8 Nhận biết

Công thức hóa học của thạch cao khan là?

 


Câu 9 Vận dụng

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau                          

Tỉ lệ a : b là


Câu 10 Vận dụng

Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít khí CO (đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Tính thể tích V và khối lượng m.


Câu 11 Vận dụng

Hòa tan hỗn hợp gồm 0,27 gam bột Al và 2,04 gam bột Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa X1, nung X1 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X2. Biết H = 100%, khối lượng X2


Câu 12 Vận dụng

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 0,35 mol Al với 0,3 mol Fe2O3 thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất của phản ứng là