Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Kim loại kiềm kiềm thổ và nhôm - Đề số 1

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6

Câu 1 Nhận biết

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là


Câu 3 Nhận biết

Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là


Câu 4 Thông hiểu

Trong các trường hợp sau, trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3


Câu 5 Nhận biết

Thạch cao nung được điều chế bằng cách nung thạch cao sống CaSO4.2H2O ở 180oC. Công thức của thạch cao nung là


Câu 6 Thông hiểu

Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ


Câu 7 Thông hiểu

Cho các cặp chất sau: Mg(HCO3)2 và Ca(OH)2, Ca(OH)2 và NaHCO3,Ca(OH)2 và NH4Cl, CaCl2 và NaHCO3  Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là?


Câu 8 Thông hiểu

Một cốc nước có chứa đồng thời $N{a^ + },{\text{ }}M{g^{2 + }},{\text{ }}C{a^{2 + }},{\text{ }}C{l^ - },HCO_3^ - $. Nước trong cốc là


Câu 9 Vận dụng

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt tác dụng với các dd sau: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, NaHSO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số phản ứng tạo ra kết tủa là


Câu 10 Vận dụng

Hòa tan hết một lượng Na vào dung dịch HCl 10% thu được 46,88 gam dung dịch gồm NaCl và NaOH và 1,568 lít H2 (đktc). Nồng độ % NaCl trong dung dịch thu được là


Câu 11 Vận dụng

Sục từ từ V lít khí CO2 (đktc) từ từ vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M; KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,4M. Kết thúc phản ứng thu được 27,58 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V thỏa mãn điều kiện của bài toán là


Câu 12 Vận dụng

Hòa tan 8,6 gam hỗn hợp kim loại K và Al vào nước, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí (đktc) và m gam chất không tan. Giá trị của m là