Đề kiểm tra 15 phút chương 4 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Polime và vật liệu polime

Câu 1 Thông hiểu

Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là :


Câu 2 Thông hiểu

Cho các polime : PS, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạng không gian ?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 4 Nhận biết

Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp


Câu 5 Thông hiểu

Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?


Câu 6 Nhận biết

Một polime Y có cấu tạo như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một mắt xích của polime Y là :


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Vận dụng

Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là :


Câu 10 Vận dụng

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là