Đề kiểm tra 15 phút chương 3 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Amin - Aminoaxit - peptit - protein

Câu 1 Thông hiểu

Thủy phân hoàn toàn peptit sau :

Số ∝-amino axit khác nhau thu được là


Câu 2 Nhận biết

Những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit được gọi là


Câu 3 Thông hiểu

Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta thu được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Câu 5 Thông hiểu

Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 200 ml dung dịch HCl 1,5M, thu đượcdung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOHđã phản ứng là


Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Dung dịch Ala-Val phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Câu 8 Nhận biết

Trong các chất sau, chất nào tan được trong nước ?


Câu 9 Vận dụng

Cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của amino axit là:


Câu 10 Vận dụng

Số đồng phân amino axit có CTPT C3H7O2N là