Đề kiểm tra 15 phút chương 3 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Amin - Aminoaxit - peptit - protein

Câu 1 Nhận biết

Protein nào sau đây có trong lòng trắng trứng ?


Câu 3 Thông hiểu

Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) được tạo ra từ cả 3 amino axit: glyxin, alanin và phenylalanin?


Câu 4 Thông hiểu

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala.Số liên kết peptit trong phân tử X là


Câu 5 Thông hiểu

Cho 22,05 gam axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là


Câu 6 Nhận biết

Amin không no có 1 nối đôi, mạch hở có công thức tổng quát là :


Câu 7 Thông hiểu

Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta thu được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Câu 8 Nhận biết

Amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ 2 thì đó gọi là vị trí?


Câu 9 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là


Câu 10 Vận dụng

Số đồng phân amino axit có CTPT C3H7O2N là