Đề kiểm tra 15 phút chương 3 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Amin - Aminoaxit - peptit - protein