Đề kiểm tra 15 phút chương 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 2: Cacbohiđrat

Câu 1 Nhận biết

Chất không thủy phân trong môi trường axit là:


Câu 3 Thông hiểu

Lên men 90 gam glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 70%, thu được V lít khí CO2 (đktc). giá trị của V là


Câu 4 Nhận biết

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào ?


Câu 5 Thông hiểu

Cho 250 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 5,4 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là


Câu 6 Thông hiểu

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là :


Câu 7 Thông hiểu

Fructozơ và glucozơ phản ứng với chất nào sau đây tạo ra cùng một sản phẩm ?


Câu 8 Nhận biết

Trong phân tử xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?


Câu 9 Vận dụng

Một cacbohiđrat (Z) có phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau

Z $\xrightarrow{Cu{{(OH)}_{2}}/NaOH}$ Dung dịch xanh lam $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Kết tủa đỏ gạch.

Vậy (Z) không thể là :


Câu 10 Vận dụng

Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là :