Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Crom - Sắt - Đồng- Đề số 2

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7

Câu 1 Nhận biết

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là


Câu 2 Nhận biết

Gang là hợp kim của sắt – cacbon và một số nguyên tố khác. Trong đó cacbon chiếm


Câu 3 Nhận biết

Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe2+


Câu 4 Nhận biết

Cấu hình electron của ion Cr3+


Câu 5 Thông hiểu

Dãy bao gồm các ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là


Câu 6 Nhận biết

Tính chất vật lí nào sau đây của sắt khác với các đơn chất kim loại khác ?


Câu 7 Vận dụng

Có 4 dung dịch đựng riêng biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là


Câu 8 Vận dụng

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là


Câu 9 Vận dụng

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:


Câu 10 Vận dụng

Đốt cháy m gam CuS trong khí oxi dư thu được chất rắn X có khối lượng bằng (m – 4,8) gam. Nung X với khí NH3 dư tới khi khối lượng không đổi được chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được V lít khí Z (đktc) không màu, hóa nâu trong không khí. Giá trị của m và V là


Câu 11 Vận dụng

A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi hóa HCl thành khí D.

Chọn phát biểu sai:


Câu 12 Vận dụng

Cho 0,6 mol KI tác dụng hết với dung dịch K2Cr2O7 trong axit sunfuric thì thu được một đơn chất. Tính số mol của đơn chất này.