Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Crom - Sắt - Đồng- Đề số 1

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7

Câu 1 Thông hiểu

Dãy bao gồm các ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là


Câu 2 Nhận biết

Gang là hợp kim của sắt – cacbon và một số nguyên tố khác. Trong đó cacbon chiếm


Câu 4 Nhận biết

Cấu hình electron của ion Cr3+


Câu 5 Nhận biết

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là


Câu 6 Nhận biết

Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe2+


Câu 7 Vận dụng

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 thu được muối X. Cho kim loại M tác dụng với HCl thu được muối Y. Nếu cho M tác dụng với muối X thu được muối Y. M là


Câu 8 Vận dụng

A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3. B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn m1 tấn A với m2 tấn B thu được 1 tấn quặng C. Từ C điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m1 : m2


Câu 9 Vận dụng

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:


Câu 10 Vận dụng

Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không có không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng


Câu 11 Vận dụng

A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi hóa HCl thành khí D.

Chọn phát biểu sai:


Câu 12 Vận dụng

Cho 18,2 gam hỗn hợp các kim loại Fe, Cr, Cu tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, nóng trong điều kiện không có không khí thu được dd Y và chất rắn Z cùng 5,6 lít H2 (đktc). Nếu cho 18,2 gam X tác dụng với lượng dư dd H2SO4 đặc, nguội thu được 1,68 lít khí SO2 (đktc). Tính thành phần phần trăm crom trong hỗn hợp?