Đề kiểm tra 15 phút Chương 9, 10 Quần xã và hệ sinh thái - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Quần xã, đặc trưng của quần xã đến bài Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Câu 1 Nhận biết

Trong quần xã sinh vật, loài có số lượng cá thể nhiều và hoạt động mạnh được gọi là.


Câu 2 Nhận biết

Đặc trưng nào sau đây là của quần xã sinh vật?


Câu 4 Thông hiểu

Trong chuỗi thức ăn sau cỏ → dê→hổ→ vi sinh vật, hổ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy?


Câu 6 Thông hiểu

Ở Việt Nam có nhiều hệ sinh thái. Hai học sinh đã tranh luận về một số hệ sinh thái và rút ra một số nhận định:

1. Có tính đa dạng thấp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

2. Có tính ổn định cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

3. Có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

4. Có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên.

Các đặc điểm không phải là đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp?


Câu 7 Thông hiểu

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?

(1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

(2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

(4) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

(5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.


Câu 8 Nhận biết

Quan hệ giữa hai loài sống chung với nhau, cả hai cùng có lợi và cần thiết phải xảy ra là


Câu 9 Vận dụng

Giả sử trong rừng số lượng các loài chim phụ thuộc vào sự phân tầng của thực vật. Khu hệ sinh vật nào sau đây có số lượng loài chim ít nhất?


Câu 10 Vận dụng

Giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài A, B, C, D, E, G, H. Trong đó A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Các loài sinh vật trong quần xã có mối quan hệ dinh dưỡng thể hiện trong sơ đồ sau

Có bao nhiêu nhận xét đúng khi nói về lưới thức ăn trên?

1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

2. Trong lưới thức ăn có 8 chuỗi thức ăn.

3. Khi kích thước quần thể loài E bị giảm thì số lượng cá thể của loài B và D tăng.

4. Khi loài A bị nhiễm độc thì loài H có khả năng bị nhiễm độc nặng nhất.