Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Cá thể và quần thể sinh vật - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Môi trường, nhân tố sinh thái đến bài Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Câu 2 Nhận biết

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là


Câu 3 Thông hiểu

Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,60C đến 420C. nhận định nào sau đây không đúng ?


Câu 8 Thông hiểu