Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Tính quy luật của hiện tượng di truyền - Đề số 2

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Câu 3 Thông hiểu

Tỉ lệ phân li kiểu hình nào không phải là đặc trưng cho tương tác át chế?


Câu 4 Thông hiểu

Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng cùng loài được F1 toàn cây đỏ. Cho cây F1 giao phấn với cây hoa trắng ở P, thu được thế hệ sau có tỉ lệ 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ. Tính trạng màu sắc hoa được di truyền theo qui luật nào?


Câu 5 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì F1 sẽ dị hợp về bao nhiêu cặp gen?


Câu 11 Nhận biết

Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là:


Câu 14 Vận dụng

Ở người, alen B quy định da bình thường; alen b qui định bị bệnh bạch tạng, gen này nằm trên NST thường. Cho rằng bố mẹ đều dị hợp, xác suất đế vợ chồng này sinh người con đầu tiên bình thường?


Câu 15 Vận dụng

Khi cho đậu hoa vàng, cánh thẳng lai với đậu hoa tím, cánh cuốn thu được F1 100% đậu hoa tím, cánh thẳng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 105 đậu hoa vàng, cánh thẳng, 210 đậu hoa tím, cánh thẳng, 100 đậu hoa tím, cánh cuốn. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Nhận xét nào sau đây là sai?