Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Este - Lipit

Câu 1 Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn một este hữu cơ X thu được 0,2 mol CO2 và 0,2 mol H2O. X thuộc loại:


Câu 2 Thông hiểu

Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho m g H2O và 8,96 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Etyl isovalerat là este có mùi thơm của táo. Công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat là


Câu 5 Thông hiểu

Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào?


Câu 6 Thông hiểu

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Cho Y tác dụng với CuO nung nóng thu được chất hữu cơ Z. Biết X và Z đều có phản ứng tráng bạc. Y  là


Câu 7 Thông hiểu

Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và ancol etylic. X là :


Câu 9 Vận dụng

Một este X có công thức phân tử là C3H6O2 và không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X là


Câu 10 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X,Y bằng dd NaOH vừa đủ . Cô cạn dd  thu được 9,4 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và 17 gam một muối duy nhất. CT 2 este là: