Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Este - Lipit