Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Cơ chế di truyền và biến dị - Đề số 3

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Câu 1 Nhận biết

Đoạn chứa thông tin mã hóa axit amin của gen ở tế bào nhân thực gọi là:


Câu 6 Thông hiểu

Cho các dữ liệu sau:

1- Enzyme thủy phân aa mở đầu

2- Riboxom tách thành hai tiểu phần bé và lớn rời khỏi mARN

3- Chuỗi polipeptit hình thành bậc cấu trúc không gian của protein

4- Riboxom trượt gặp bộ ba kết thúc trên mARN thì dừng lại

Trình tự đúng trong giai đoạn kết thúc dịch mã là:


Câu 7 Nhận biết

Dịch mã còn được gọi là:


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết

ADN không được cấu tạo từ các loại nuclêôtit nào:


Câu 10 Nhận biết

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là


Câu 13 Vận dụng

Nếu cùng chứa thông tin mã hóa cho 1000 axit amin thì gen ở tế bào nhân thực hay tế bào nhân sơ ngắn hơn?


Câu 14 Vận dụng

Một gen có chiều dài 4080 Å và có 3120 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên là: