Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Cơ chế di truyền và biến dị - Đề số 2

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Câu 1 Nhận biết

NST ở sinh vật nhân thực có bản chất là?


Câu 2 Nhận biết

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:


Câu 4 Nhận biết

Căn cứ vào trình tự của các nuclêôtit trước và sau đột biến của đoạn gen sau, hãy cho biết dạng đột biến:

Trước đột biến: A T T G X X T X X A A G A X T

                         T A A X G G A G G T T X T G A

Sau đột biến:   A T T G X X T X X A A G A X G T

                        T A A X G G A G G T T X T G X A


Câu 5 Thông hiểu

Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ phân tử mARN có 3000 nuclêôtit là:


Câu 6 Nhận biết

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:


Câu 7 Nhận biết

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là?


Câu 8 Nhận biết

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là


Câu 10 Thông hiểu

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều:


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Thông hiểu

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = T = 450 và G = X = 200. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là:


Câu 13 Vận dụng

Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit bị phá vỡ sau 1 lần nhân đôi của một gen có N nuclêôtit là:


Câu 14 Vận dụng

Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:


Câu 15 Vận dụng

Đột biến thay thế cặp nucleotid này bằng cặp nucleotid khác nhưng trình tự acid amin vẫn không bị thay đổi mà chỉ thay đổi số lượng chuỗi polipeptid được tạo ra. Nguyên nhân là do: