Đề kiểm tra 1 tiết chương 7: Crom - Sắt - Đồng- Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7