Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3 lớp 10 và chương 1 lớp 11

Câu 3 Nhận biết

Trước khi cách mạng bùng nổ, nước Pháp theo thể chế chính trị gì?

 


Câu 4 Thông hiểu

Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là

 


Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở những tỉnh nào dấu tích của Người tối cổ và những công cụ đá ghè đẽo thô sơ ở Việt Nam?


Câu 12 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp ở các nước tư bản trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?


Câu 16 Nhận biết

Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình nông nghiệp nước ta có điểm gì nổi bật?

 


Câu 17 Nhận biết

Tể tướng Vương An Thạch khuyên vua Tống sai quân sang xâm lược nước ta trong khi nhà Tống đang ở giai đoạn

 


Câu 18 Nhận biết

Theo Hiến pháp 1791 nước Pháp lựa chọn theo thể chế chính trị nào?

 


Câu 24 Nhận biết

Cùng thời gian tiến hành xâm lược Đại Việt, quân Mông – Nguyên còn dong thuyền tấn công

 


Câu 27 Thông hiểu
Câu 28 Vận dụng

Nguyên nhân quyết định nào khiến cho cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc (1898) thất bại, còn cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản (từ năm 1868) lại thành công?


Câu 31 Vận dụng

Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần có điểm gì khác so với cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý về nghệ thuật quân sự?

 


Câu 33 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng cao

Người có công lớn xây dựng vương triều Trần và có Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”

 


Câu 40 Vận dụng cao

Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?