Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2, Cảm ứng, Chương 3 Sinh trưởng và phát triển, Chương 4 Sinh sản