Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Câu 1 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Hai quốc gia nào ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?


Câu 12 Nhận biết

Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?


Câu 15 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?


Câu 18 Thông hiểu
Câu 19 Thông hiểu
Câu 22 Thông hiểu

Sau cải cách của vua Rama V, thể chế chính trị ở Xiêm đã có sự biến đổi đổi như thế nào?


Câu 28 Thông hiểu
Câu 35 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?


Câu 38 Vận dụng cao

Đây là câu văn nổi tiếng của nhà văn nào: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”?


Câu 40 Vận dụng cao