Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Thoát hơi nước đến bài Ảnh hưởng của các nhân tố đến hô hấp thực vật

Câu 2 Nhận biết

Giai đoạn đường phân diễn ra tại


Câu 3 Thông hiểu

Cho các nhận định về ảnh hưởng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm
(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.
(2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.
(4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm.
Số nhận định đúng là:


Câu 5 Thông hiểu

Trong chu trình Krep, hai phân tử axetyl – CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2


Câu 7 Thông hiểu

Mối liên quan giữa nước với quang hợp được biểu hiện ở:

1. Thoát hơi nước ảnh hưởng tới sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp.

2. Nước ảnh hưởng tới tốc độ vận chuyển các chất đồng hóa.

3. Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá.

4. Nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên ảnh hưởng hoạt động các enzim quang hợp.

5. Nước là nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho quá trình quang hợp

6. Thoát hơi nước điều nhiệt cho lá; do vậy đã ảnh hưởng đến quang hợp.


Câu 8 Nhận biết

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat là


Câu 9 Thông hiểu

Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng?

1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.

3. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp.

4. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.

5. Điểu khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp.

6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu

Phân giải kị khí và phân giải hiếu khí có giai đoạn chung là


Câu 13 Nhận biết

Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?


Câu 16 Thông hiểu

Trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả cần phải làm cho hô hấp:


Câu 17 Thông hiểu

Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?


Câu 18 Nhận biết

Ion nào điều tiết độ mở khí khổng:


Câu 19 Nhận biết

Mối liên quan giữa quang hợp với dinh dưỡng khoáng được biểu hiện ở: 

1. Khoáng là thành phần của bộ máy quang hợp và là thành phần của sản phẩm quang hợp.

2. Khoáng ảnh hưởng tới bộ keo nguyên sinh, tính thấm của tế bào.

3. Khoáng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ enzim, đến kích thước của bộ máy quang hợp.

4. Khoáng ảnh hưởng đến thời gian sống của cơ quan đồng hóa.


Câu 20 Nhận biết

Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là


Câu 21 Nhận biết

Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả tốt nhất đối với tổng hợp prôtêin?


Câu 22 Vận dụng

Nguyên tố khoáng nào sau đây đóng vai trò trong việc giúp cân bằng ion, quang phân ly nước ở cơ thể thực vật?


Câu 24 Thông hiểu
Câu 25 Nhận biết

 Sự lên men có thể xảy ra ở cơ thể thực vật trong trường hợp nào sau đây?


Câu 26 Nhận biết
Câu 28 Nhận biết
Câu 29 Thông hiểu
Câu 30 Vận dụng

Trong các cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn?


Câu 31 Nhận biết

Pha sáng xảy ra trong cấu trúc nào của lục lạp?


Câu 33 Nhận biết

Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?


Câu 35 Thông hiểu

Chọn đáp án để hoàn thành câu sau đây:

Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp…………. ; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp…………………….


Câu 36 Vận dụng

Trong các lí do sau đây, có bao nhiêu lí do để người ta không tưới nước cho cây khi trời nắng to?

1. Vì nước làm nóng vùng rễ làm cây bị chết.

2. Vì nước đọng lại trên lá như một thấu kính hội tụ thu năng lượng mặt trời làm cháy lá.

3. Vì nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc hơi nóng, làm héo khô lá.

4. Vì khi nhiệt độ cao rễ không thể lấy nước.


Câu 37 Vận dụng

Người ta tiến hành thí nghiệm trồng 2 cây A và B (thuốc hai loài khác nhau) trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.
Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó?
(1) Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và C4.
(2) Khi nhiệt độ và cường độ ánh sángtăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước làm giảm cường độ quang hợp (cây A).
(3) Mục đích của thí nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.
(4) Cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.
Phương án trả lời đúng là:


Câu 38 Vận dụng

 Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước vôi trong bị vẩn đục, điều này đó chứng minh


Câu 39 Vận dụng

Bà con nông dân thường có kinh nghiệm bảo quản hành tỏi không bị mọc mầm bằng cách :