Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo của lá đến bài Các hình thức hô hấp