Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Tiêu hóa động vật đến hết Chương Cảm ứng

Câu 8 Thông hiểu

Ứng động khác với hướng động ở tác nhân kích thích?


Câu 9 Thông hiểu

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật

I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn

II. Ở thú ăn thịt , thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày

III. Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn so với ruột non ở thú ăn thực vật

IV. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào


Câu 11 Thông hiểu

Nghiên cứu ảnh hướng của ảnh sáng đối với sự sinh trưởng của thực vật, người ta làm thi nghiệm: Gieo 1 số hạt thóc vào chậu và đặt hên cạnh một bóng điện sáng. Sau vài ngày có hiện tượng cây mọc cong về phía nguồn sáng. Phân tích tế bào thì thấy lượng auxin ở phía không được chiếu sáng cao hơn phía đổi diện. Có thể giải thích


Câu 13 Thông hiểu

Cho các nhận định sau:

(1) Ở người, tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh giao cảm lớn hơn nhiều lần tổc độ lan truyền trên sợi thần kinh vận động.

(2) Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh không có bao myelin chậm hơn so với sợi thần kinh có bao myêlin.

(3) Lan truyền nhảy cóc làm cho nhiều vùng trên sợi trục chưa kịp nhận thông tin về kích thích.

(4) Lan truyền liên tục làm đẩy nhanh tốc độ lan truyền thông tin trên sợi trục.

Có bao nhiêu nhận định không đúng


Câu 14 Nhận biết

Hoocmon nào chi phối tính hướng sáng của cây?


Câu 15 Nhận biết

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường vừa qua phổi vừa qua da ?


Câu 17 Thông hiểu

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quá trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. còn tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ


Câu 18 Thông hiểu

Trong hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 gồm?

1. Vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào

2. Vận chuyển O2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp

3. Vận chuyển CO2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào

4. Vận chuyển CO2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp


Câu 20 Vận dụng
Câu 26 Nhận biết
Câu 27 Vận dụng

Xét các trường hợp sau

(1) những cơn giông: N+ O→ NO(tia lửa điện)

(2) xác của động vật, thực vật: RNH2→ NH→ NO3-

(3) sự cố định của vi sinh vật: N+ NH→ 2 NH3

(4) sự cung cấp của con người: muối NO3-, NH4+

(5) quang hợp của cây xanh

Những trường hợp nào trên đây là nguồn cung cấp nitơ cho cây?


Câu 29 Vận dụng

Trái ngược với tập tính vị tha là tập tính