Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Câu 2 Thông hiểu

Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?


Câu 7 Nhận biết

Để quá trình cố định nitơ khí quyển xảy ra, phải cần có điều kiện nào?

1. Các lực khử mạnh.

2. Được cấp năng lượng là ATP.

3. Có enzim nitrogenase xúc tác.

4. Thực hiện trong môi trường kị khí.


Câu 9 Nhận biết

Các tế bào của cơ thể đơn bào và đa bào bậc thấp, trao đổi chất và khí với môi trường bên ngoài, xảy ra qua.


Câu 11 Nhận biết

Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:


Câu 14 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Trong các phát biểu sau :
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?


Câu 18 Thông hiểu

Chất nào dưới đây bị oxi hoá trong quá trình hô hấp sáng ở thực vật?


Câu 20 Nhận biết

Ở người trưởng thành, mỗi chu kỳ tim kéo dài khoảng


Câu 21 Thông hiểu

Thoát hơi nước qua cutin chịu ảnh hưởng của?


Câu 22 Thông hiểu

Trong hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 gồm?

1. Vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào

2. Vận chuyển O2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp

3. Vận chuyển CO2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào

4. Vận chuyển CO2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp


Câu 23 Thông hiểu

Ở nhóm thực vật CAM, quá trình tổng hợp các axit hữu cơ trong quá trình cố định CO2 xảy ra:


Câu 25 Nhận biết
Câu 27 Nhận biết

“....... (1)....... là quá trình ....(2).... các hợp chất hữa cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng ....(3).... cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể”.

(1), (2) và (3) lần lượt là


Câu 28 Nhận biết

Trong tự nhiên, nồng độ CO2  không khí là


Câu 30 Thông hiểu

Trong các phát biểu sau:

(1) Lách vào kẽ đất hút nước và ion khoáng cho cây.

(2) Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.

(3) Lách vào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được oxi để hô hấp.

(4) Tế bào kéo dài, lách vào các kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút?


Câu 36 Vận dụng

Các nếp gấp của niêm mạc ruột non, trên đó có các lông tuột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?


Câu 38 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng
Câu 40 Vận dụng cao

Sử dụng đồng vị phóng xạ C14 trong CO2 để tìm hiểu về quá trình quang hợp ở thực vật. Tiến hành 2 thí nghiệm với 2 chậu cây (hình bên):

Thí nghiệm 1: Chiếu sáng và cung cấp CO2 đầy đủ cho chậu cây. Sau 1 khoảng thời gian thì không chiếu sáng và cung cấp CO2 có chứa đồng vị phóng xạ C14 vào môi trường. Quan sát tín hiệu phóng xạ theo thời gian.

Thí nghiệm 2: Chiếu sáng và cung cấp CO2 mang đồng vị phóng xạ C14. Sau một thời gian thì ngừng cung cấp CO2 nhưng vẫn chiếu sáng cho chậu cây. Quan sát tín hiệu phóng xạ theo thời gian.

Từ kết quả thu được ở 2 thí nghiệm trên, hãy cho biết 2 chất X, Y lần lượt là: