Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 4 Từ trường và chương 5 Cảm ứng điện từ.

Câu 1 Thông hiểu

Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình sau. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động dọc theo hai đường xx’, yy’. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:


Câu 4 Nhận biết

Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức:


Câu 5 Thông hiểu

Một hạt proton chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì:


Câu 8 Thông hiểu

Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều:


Câu 10 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu

Chọn phương án đúng trong các phương án sau?


Câu 13 Nhận biết

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa véctơ cảm ứng từ và véctơ pháp tuyến là \(\alpha \). Từ thông qua diện tích S được tính theo biểu thức:


Câu 14 Vận dụng

Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài \(L = 25cm\), khối lượng một đơn vị chiều dài \(0,04kg/m\) bằng hai dây mảnh nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, độ lớn cảm ứng từ \(B = 0,04T\). Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Xác định chiều và độ lớn của I để lực căng dây bằng 0


Câu 15 Vận dụng

Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều, cách nhau \(20cm\) trong không khí có \({I_1} = {I_2} = 9A\). Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều \({I_1}\) và \({I_2}\) một khoảng \(30cm\).


Câu 16 Vận dụng

Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau và cách nhau \(10cm\) đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ \({I_1} = 2A\), \({I_2} = 5A\). Lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài \(0,2m\) của mỗi dây là:


Câu 17 Vận dụng

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ. Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ \(\mathop B\limits^ \to  \) song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho \(AB{\rm{ }} = 4{\rm{ }}cm\) , \(AC{\rm{ }} = 3cm\) , \(B{\rm{ }} = {\rm{ }}{5.10^{ - 3}}T\) ,\(I{\rm{ }} = {\rm{ }}5{\rm{ }}A\). Lực từ tác dụng lên  cạnh AB của khung dây có giá trị:


Câu 18 Vận dụng

Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều: 


Câu 19 Vận dụng

Một hạt có điện tích \(q = 3,{2.10^{ - 19}}C\)  bay vuông góc vào vùng từ trường đếu với tốc độ \(v = {2.10^6}m/s\). Biết cảm ứng từ  của từ trường \(B = 0,2T\). Xác định lực lorenxo tác dụng lên điện tích?


Câu 20 Vận dụng

Một đoạn dây dẫn thẳng $MN$ dài $6{\rm{ }}\left( {cm} \right)$ có dòng điện $I{\rm{ }} = {\rm{ }}5{\rm{ }}\left( A \right)$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5\left( T \right)$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn $F = 7,{5.10^{ - 2}}\left( N \right)$. Góc \(\alpha \) hợp bởi dây $MN$ và đường cảm ứng từ là:


Câu 21 Vận dụng

Một khung dây phẳng giới hạn diện tích \(S = 5c{m^2}\) gồm \(20\) vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ \(B = 0,1T\) sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc \({60^0}\). Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây?


Câu 22 Vận dụng

 Một thanh dẫn điện dài 1m, chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T (Véctơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \)vuông góc với thanh) với vận tốc 2m/s, vuông góc với thanh và làm với \(\overrightarrow B \) một góc 300. Suất điện động cảm ứng trong thanh là:


Câu 23 Vận dụng

Một ống dây dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian (đồ thị). Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện động tự cảm trong ống dây sau khi đóng công tắc với thời điểm t = 0,05s có giá trị:


Câu 24 Vận dụng cao

Một ống dây điện có lõi sắt bằng vật liệu sắt từ có độ từ thẩm \(\mu  = {10^{  4}}\), cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 0,05T. Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây có giá trị:


Câu 25 Vận dụng cao

Hai dòng điện thẳng dài đặt song song cùng chiều, cách nhau \(d = 12cm\) trong không khí có \({I_2} = {I_1} = I = 10A\). Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều \({I_1}\) và \({I_2}\) một khoảng x. Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó