Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Câu 1 Nhận biết

Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của nước thực dân nào?


Câu 3 Nhận biết

Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Từ thời vua Môngkút - Rama IV (1851- 1868), Xiêm đã thực hiện chủ trương để phát triển đất nước và bảo vệ nền độc lập?


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Thông hiểu

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là


Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Thông hiểu

Sau cải cách của vua Rama V, thể chế chính trị ở Xiêm đã có sự biến đổi đổi như thế nào?


Câu 17 Nhận biết

Hai quốc gia nào ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?


Câu 27 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng cao

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?


Câu 30 Vận dụng cao

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?