Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đế số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Câu 3 Thông hiểu

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là


Câu 4 Nhận biết

Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?


Câu 6 Nhận biết

Ai là người đứng đầu nhóm Bách khoa toàn thư trong lĩnh vực tư tưởng thời kì cận đại?


Câu 7 Nhận biết

Các tác phẩm “Con đầm pích”, “Hồ Thiên Nga”, “Người đẹp ngủ trong rừng” là của tác giả nổi tiếng nào thời kì cận đại?


Câu 10 Vận dụng cao

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?