Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Từ trường - Đề số 3

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Từ trường đến bài Tương tác giữa hai dòng điện song song