Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Từ trường - Đề số 3

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Từ trường đến bài Tương tác giữa hai dòng điện song song

Câu 1 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây xác định cảm ứng từ của dòng điện tròn đặt trong không khí:


Câu 4 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong khoảng không gian người ta sử dụng:


Câu 9 Vận dụng

Một dây dẫn có chiều dài \(10m\) đặt trong từ trường đều \(B = {5.10^{ - 2}}T\) . Cho dòng điện có cường độ \(10A\) chạy qua dây dẫn. Nếu lực từ tác dụng có độ lớn bằng \(2,5\sqrt 3 N\) thì khi đó góc giữa \(\overrightarrow B \) và chiều dòng điện là:


Câu 10 Vận dụng

Một dây dẫn rất dài được căng thẳng, trong đó có một đoạn nhỏ được uốn thành vòng tròn bán kính 1,5cm (như hình dưới). Cho dòng điện cường độ \(I = 3A\) chạy trong dây dẫn. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây.


Câu 11 Vận dụng

Một sợi dây đồng có bán kính \(0,5mm\). Dùng sợi dây này để cuốn một ống dây dài \(20cm\). Cho dòng điện có cường độ \(5A\) chạy qua ống dây. Hãy xác định từ trường bên trong ống dây?


Câu 12 Vận dụng

Cho hệ 3 dòng điện đặt song song như hình:

\({I_1} = 10A,{\rm{ }}{I_2} = {I_3} = 20A,{\rm{ }}{r_{12}} = {\rm{ }}{r_{23}} = 4cm\). Lực từ tác dụng lên 1m chiều dài của I1 có giá trị là: