Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh sản - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 Sinh sản

Câu 9 Vận dụng

Loại quả có khả năng tự phát tán là: