Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh sản - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 Sinh sản

Câu 4 Thông hiểu

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?


Câu 6 Nhận biết

Một tế bào sinh tinh trùng giảm phân hình thành bao nhiêu tinh trùng?


Câu 7 Thông hiểu

Sinh sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có


Câu 9 Vận dụng

Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng hormone sinh trưởng