Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh trưởng và phát triển - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3 Sinh trưởng và phát triển

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Những con thỏ cái quá mập đôi khi không có khả năng sinh sản, điều giải thích hợp lý nhất là


Câu 8 Thông hiểu

Trong các cây lúa bị mọc vống có thể tìm thấy chất nào với hàm lượng cao hơn bình thường?


Câu 10 Vận dụng