Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Dòng điện không đổi - Đề số 02

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài B5 đến B9

Câu 1 Thông hiểu

Khi ghép nối tiếp các bộ nguồn với nhau ta được bộ nguồn có suất điện động


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:


Câu 6 Thông hiểu

Đồ thị mô tả định luật Ôm là:


Câu 7 Thông hiểu

Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở r được tính bởi biểu thức:


Câu 8 Nhận biết

Công của dòng điện có đơn vị là:


Câu 9 Vận dụng

Cho mạch điện như sau:

Biết \({R_1} = {R_2} = r\). Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:


Câu 10 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

\({E_1} = 1,9V;{r_1} = 0,3\Omega \); \({E_2} = 1,8V;{r_2} = 0,1\Omega \);\({E_3} = 1,6V;{r_3} = 0,1\Omega \). Ampe kế A chỉ số 0. Điện trở R có giá trị? Coi rằng điện trở của ampe kế không đáng kể, điện trở vôn kế vô cùng lớn.


Câu 11 Vận dụng

Cho mạch điện sau:

Biết E = 24V, r = 2$\Omega $, R1 = R2 = 5$\Omega $, C1 = 4.10-7F, C2 = 6.10-7F.

Điện tích trên 2 bản tụ điện khi K mở là


Câu 12 Vận dụng

Đoạn mạch gồm điện trở ba điện trở \({R_1} = 25\Omega \)  và \({R_2} = {R_3} = 50\Omega \)  mắc song song với nhau, điện trở toàn mạch là: