Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Cảm ứng - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2 Cảm ứng

Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Tính hướng đất âm cùa thân và hướng đất dương của rễ, được sự chi phối chủ yếu của nhân tố nào sau đây?