Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Cảm ứng - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2 Cảm ứng

Câu 2 Thông hiểu

Tính hướng đất âm cùa thân và hướng đất dương của rễ, được sự chi phối chủ yếu của nhân tố nào sau đây?


Câu 5 Thông hiểu

Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là


Câu 6 Thông hiểu

Khi bị va chạm cơ học, lá cây trinh nữ xếp lại. cơ chế của sự vận động cảm ứng này, dựa vào sự thay đổi của:


Câu 8 Thông hiểu

Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng


Câu 10 Vận dụng

Tập tính ở loài người, khác hẳn tập tính của động vật biểu hiện ở:

1. Con vật hành động chủ yếu theo bản năng còn con người hành động theo trí tuệ.

2. Sự biến hóa về tập tính ở loài người nhanh hơn nhiều so với động vật.

3. Tập tính của loài người thay đổi theo sự phát triển của xã hội.

4. Tập tính bẩm sinh của loài người có thể bị thay đổi do sự phát triển của nền văn minh và khoa học.