Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Điện tích - Điện trường - Đề số 02

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A5 đến A10

Câu 4 Thông hiểu

Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?


Câu 5 Thông hiểu

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là \({U_{MN}}\), khoảng cách \(MN{\rm{ }} = {\rm{ }}d\). Công thức nào sau đây là đúng?


Câu 7 Nhận biết

Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là:


Câu 9 Vận dụng

Trong nước có một viên bi nhỏ bằng kim loại thể tích \(V = 0,8c{m^3}\) khối lượng \(m = 2mg\), mang điện tích  \(q = 1nC\) đang lơ lửng. Tất cả đặt trong điện trường đều có đường thẳng đứng. Xác định chiều và độ lớn của \(\overrightarrow E \) biết khối lượng riêng của nước  \(D{\rm{ }} = {\rm{ }}1kg/{m^3}\) và \(g{\rm{ }} = {\rm{ }}10m/{s^2}\).


Câu 10 Vận dụng

Biết \({U_{MN}} = 9V\). Đẳng thức nào sau đây là đúng nhất


Câu 11 Vận dụng

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường \(E{\rm{ }} = {\rm{ }}200{\rm{ }}V/m\). Vận tốc ban đầu của electron là \({3.10^5}\;m/s\), khối lượng của elctron là \(9,{1.10^{ - 31}}kg\). Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ?


Câu 12 Vận dụng

Một tụ điện phẳng có 2 bản tụ cách nhau \(d = 1,5mm\). Tụ điện tích điện dưới hiệu điện thế \(U = 210V\). Gọi \(\sigma \) là mật độ điện tích trên bản tụ và được đo bằng thương số \(\dfrac{Q}{S}\) ( Q là điện tích, S là diện tích). Tính mật độ điện tích \(\sigma \) trên mỗi bản tụ khi đặt trong dầu hỏa có điện môi \(\varepsilon  = 2\)?