Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Đề số 5

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Hô hấp thực vật đến Các hình thức hô hấp ở động vật

Câu 1 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Thực vật nào sau đây thường xảy ra hô hấp sáng?


Câu 8 Nhận biết

Hình thức trao đổi khí qua bề mặt cơ thể được thấy ở những động vật nào dưới đây


Câu 9 Nhận biết

Sự lên men có thể xảy ra ở cơ thể thực vật trên cạn trong trường hợp nào sau đây?


Câu 13 Vận dụng

Sự tiêu hóa côn trùng ở cây nắp ấm giống sự tiêu hóa ở