Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Đề số 4

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo rễ đến bài Quang hợp

Câu 4 Nhận biết

Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả kém nhất đối với tổng hợp chất hữu cơ?


Câu 10 Nhận biết

Giai đoạn đường phân diễn ra tại


Câu 13 Vận dụng

Nguyên tố khoáng nào sau đây đóng vai trò trong việc giúp cân bằng ion, quang phân ly nước ở cơ thể thực vật?


Câu 14 Vận dụng

 Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước vôi trong bị vẩn đục, điều này đó chứng minh


Câu 15 Vận dụng

Nguy cơ lớn nhất đối với các động vật hô hấp qua bề mặt cơ thể là