Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Đề số 4

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo rễ đến bài Quang hợp